Steun ons!

Geen producten in de winkelwagen.

100% Secure Checkout!

Tussentijds jaarverslag

De balans per 30-9-2019
 
ACTIVA
Vlottende activa:
1. Saldo liquide middelen €65.272
       Totaal activa €65.272
 
PASSIVA
Eigen vermogen:
1. Saldo van baten en lasten €65.272
       Totaal passiva €65.272

Koop deze unieke Champagne
en steun onze stichting

100 €